A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului?  -  Frederick George Patterson

 

Versete călăuzitoare: Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26

 

Ioan 13.2-4: Și, în timpul cinei, după ce diavolul pusese deja în inima lui Iuda, al lui Simon, Iscarioteanul, gândul să-L vândă, Isus, știind că Tatăl Îi dăduse toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu Se duce, S-a ridicat de la cină și Și-a pus deoparte hainele și, luând un ștergar, S-a încins.

 

Matei 26.20-26: Și, când s-a făcut seară, El a stat la masă cu cei doisprezece. Și, pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va preda“. Și ei, întristându-se foarte mult, au început să-I spună fiecare: „Nu cumva sunt eu, Doamne?“ Iar El, răspunzând, a spus: „Cel care a înmuiat cu Mine mâna în farfurie, acela Mă va preda. Fiul Omului Se duce, în adevăr, după cum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut“. Și Iuda, cel care L-a predat, răspunzând, I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Rabi?“ El i-a spus: „Tu ai zis“. Și, pe când mâncau ei, Isus, luând pâine și binecuvântând, a frânt-o și a dat-o ucenicilor și a spus: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu“.

 

Întrebare

 

   Se referă Ioan 13.2-4 și Matei 26.20-26 la aceeași Cină? Era Iuda prezent, și dacă da – căci necredincioșii nu trebuie admiși la Masa Domnului -, de ce atunci Domnul, care cunoaște toate tainele inimii fiecăruia, l-a admis?

 

Răspuns

 

   Nu este nici un motiv să se presupună că ambele pasaje nu se referă la aceeași Cină sau la aceeași sărbătoare de Paști. Iuda a fost prezent, și în timpul prezenței sale Isus a instaurat ceea ce Scriptura numește după aceea „Masa Domnului”. Organizarea sărbătorii însă nu a avut și alte însușiri, care ulterior i-au fost adăugate, atunci când a devenit simbolul părtășiei în Biserică. Biserica a fost constituită după coborârea Duhului Sfânt din cer la Rusalii (Faptele Apostolilor 2). Abia în momentul acesta a început să existe Adunarea lui Dumnezeu – abia după ce răscumpărarea a fost înfăptuită și Isus ca Om S-a înălțat la cer, Duhul Sfânt era coborât din cer ca să locuiască în credincioși și în Adunarea lui Dumnezeu, după ce El toate mădularele lui Hristos le-a botezat să alcătuiască un singur trup și le-a unit cu Hristos în glorie. Masa Domnului a fost recunoscută ca simbol al unității trupului lui Hristos.

 

   Prima instaurare a Cinei nu cuprinde ceea ce i-a fost revelat apostolului Pavel cu privire la aceasta. El scrie: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? Pentru că noi, cei mulți, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toți luăm parte dintr-o singură pâine” (1 Corinteni 10.16,17). Aceasta era o însușire care a fost adăugată la prima instaurare a Mesei Domnului. Un singur trup era ceea ce simboliza unitatea tuturor acelora care erau legați cu Hristos și erau botezați într-un singur trup prin Duhul Sfânt.

 

   În 1 Corinteni 11.23-26 Pavel ne informează clar, că el avea o revelare deosebită cu privire la Masa Domnului. Și desigur și noi ar trebui să ne așteptăm, că aceasta era așa, căci numai el a primit descoperirea despre Biserica lui Dumnezeu ca fiind un singur trup. Deci acum Biserica ca trup al lui Hristos este alcătuită numai din mădularele credincioase ale lui Hristos. Când ei se strâng ca atare în Numele Său, ca să mănânce Masa Domnului, atunci aceasta nu include gândul că necredincioșii pot lua parte la Masă cu ei. Chiar și aceia care sunt ai lui Hristos și a căror comportare nu este în concordanță cu sfințenia și adevărul, care se cuvin Casei lui Dumnezeu, sunt excluși de la Masa Domnului. Aceasta arată desigur clar, că cu atât mai mult un necredincios nu are voie să ia parte la Masă. Dacă Iuda a luat parte, aceasta a avut loc înainte ca Biserica să existe și înainte ca Cina să fi primit anumite însușiri suplimentare, așa cum ele au fost adăugate ulterior prin apostolul Pavel.